Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató az Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által üzemeltetett botpusztaegyesulet.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) által folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatokat tartalmazza. Az adatok kezelésével összefüggésben az Egyesület ezúton tájékoztatja a felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelő

Az adatok kezelője az Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület.

Székhely/postázási cím: 2091 Etyek Gesztenyés út 44.
Adószám: 18911943-1-07
Kapcsolat: botpusztaegyesulet@gmail.com vagy a honlapon a kapcsolat oldalról.
Adatkezelés nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban
Bejegyző bíróság: Székesfehérvári Törvényszék
Adószám: 18911943-1-07
Nyilvántartási szám: 07-02-0003116
Statisztikai számjel: 18911943-9499-529-07

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap a felhasználó, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az adatkezelési tájékoztató hozzáférésben részesül.

Kapcsolat

A honlapon a felhasználónak lehetősége van kapcsolatba lépni az Egyesülettel a kapcsolat oldal segítségével, ekkor önkéntesen hozzájárul az alábbi adatok kezeléséhez:

  •  Név
  • e-mail cím
  • telefonszám

Sütik

A Google Analytics által létrehozott sütik 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó kérése esetén 10 munkanapon belül töröljük. Ezt az igényt az botpusztaegyesulet@gmail.com e-mail címen Bruckné Zemplényi Katalinnak címezve jelentheti be.

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja, hogy kapcsolatot tartsunk a felhasználóval.

A Google Analytics által használt adatok anonimak. Az Egyesület minden megadott adatot bizalmasan kezel, és harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

  • Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület adatkezelője
  • BlazeArts Kft. (fax: +36(76)550-152, 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.) – tárhelyszolgáltató

Az adatkezelő törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak.

Az adatkezelési szabályozat jogalapja

Az adatkezelés a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, ez a jogalap. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a botpusztaegyesulet@gmail.com e-mail címen Bruckné Zemplényi Katalintól ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a botpusztaegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

A felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az Egyesület kezeli-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küld a felhasználónak az őt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységről, továbbá tájékoztatja az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

A felhasználó bármikor kérheti, hogy az Egyesület törölje egyes, vagy akár az összes általa kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha letelt az adatkezelés időtartama, vagy a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban az Egyesületnek már nincs szüksége az adott személyes adat kezelésére.

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során az Egyesület megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor a felhasználó panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szolgáltató megsértette a felhasználó jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információ a www.birosag.hu honlapon található.

A felhasználó kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) a Szolgáltató késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedik. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Adatbiztonság

Az Egyesület minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

A honlap felhasználóinak adatait elsődlegesen az Egyesület illetve az Egyesület belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A tájékoztató módosítása

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás további használatával tudomásul veszi a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.